واژگونی تریلی 18 چرخ حامل گاز در سرچم

واژگونی تریلی 18 چرخ حامل گاز در سرچم
واژگونی یک دستگاه تریلی 18 چرخ حامل گاز ال‌پی‌جی در سرچم باز هم حادثه‌آفرین شد.

واژگونی تریلی 18 چرخ حامل گاز در سرچم

واژگونی یک دستگاه تریلی 18 چرخ حامل گاز ال‌پی‌جی در سرچم باز هم حادثه‌آفرین شد.
واژگونی تریلی 18 چرخ حامل گاز در سرچم

View more posts from this author