واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور

واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور
یک رام قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور از کنترل خارج و واژگون شد.

واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور

یک رام قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور از کنترل خارج و واژگون شد.
واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور

View more posts from this author