واژگونی مینی‌بوس در شوش 10 مصدوم برجای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در شوش 10 مصدوم برجای گذاشت
واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران در بخش فتح‌المبین شوش 10 مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی مینی‌بوس در شوش 10 مصدوم برجای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران در بخش فتح‌المبین شوش 10 مصدوم بر جای گذاشت.
واژگونی مینی‌بوس در شوش 10 مصدوم برجای گذاشت

View more posts from this author