وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور/لزوم حمایت از ایثارگران مبتلا به مسائل قضایی در محاکم

وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور/لزوم حمایت از ایثارگران مبتلا به مسائل قضایی در محاکم
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران از وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور خبر داد.

وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور/لزوم حمایت از ایثارگران مبتلا به مسائل قضایی در محاکم

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران از وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور خبر داد.
وجود بیش از 7 هزار نخبه در جامعه ایثارگری کشور/لزوم حمایت از ایثارگران مبتلا به مسائل قضایی در محاکم

View more posts from this author