وجود سرنخ‌‎هایی از نقش سرویس امنیتی انگلیس در حمله به سفارت ایران/ بریتانیا برای جلوگیری از حوادث مشابه تضمین بدهد

وجود سرنخ‌‎هایی از نقش سرویس امنیتی انگلیس در حمله به سفارت ایران/ بریتانیا برای جلوگیری از حوادث مشابه تضمین بدهد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدامی که در لندن رخ داد به دور از تدابیر پلیس انگلیس نبوده و قطعاً سرویس امنیتی این کشور پشت پرده این موضوع است و علائم و سرنخ‌هایی مبنی بر این موضوع قابل توجه وجود دارد.

وجود سرنخ‌‎هایی از نقش سرویس امنیتی انگلیس در حمله به سفارت ایران/ بریتانیا برای جلوگیری از حوادث مشابه تضمین بدهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدامی که در لندن رخ داد به دور از تدابیر پلیس انگلیس نبوده و قطعاً سرویس امنیتی این کشور پشت پرده این موضوع است و علائم و سرنخ‌هایی مبنی بر این موضوع قابل توجه وجود دارد.
وجود سرنخ‌‎هایی از نقش سرویس امنیتی انگلیس در حمله به سفارت ایران/ بریتانیا برای جلوگیری از حوادث مشابه تضمین بدهد

View more posts from this author