وجود پدیده روزه‌خواری در درواه نجف در ماه رمضان

وجود پدیده روزه‌خواری در درواه نجف در ماه رمضان
فروش مواد خوراکی در برخی مغازه‌ها و روزه‌خواری برخی افراد در خیابان یا خودرو در کرمانشاه طی ایام ماه رمضان زیر پا گذاشتن قانون و موازین شرعی و بی‌احترامی به شهروندان است و در این میان نوک پیکان انتقادات به‌سمت نهادهای متولی است.

وجود پدیده روزه‌خواری در درواه نجف در ماه رمضان

فروش مواد خوراکی در برخی مغازه‌ها و روزه‌خواری برخی افراد در خیابان یا خودرو در کرمانشاه طی ایام ماه رمضان زیر پا گذاشتن قانون و موازین شرعی و بی‌احترامی به شهروندان است و در این میان نوک پیکان انتقادات به‌سمت نهادهای متولی است.
وجود پدیده روزه‌خواری در درواه نجف در ماه رمضان

هنر

View more posts from this author