وجود 13 هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور/ بهره‌برداری رسمی از راه‌آهن قزوین-رشت در تابستان 97

وجود 13 هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور/ بهره‌برداری رسمی از راه‌آهن قزوین-رشت در تابستان 97
معاون وزیر راه و شهرسازی اولویت کنونی کشور را توسعه شبکه ریلی و مسیر ریلی موجود در کشور را 13 هزار کیلومتر دانست و گفت: حدود سه‌هزار و 410 کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام بوده و پنج‌هزار کیلومتر مسیر ریلی نیز در دست مطالعه است که با جدیت از سوی مجلس و هیأت‌دولت پیگیری می‌شود.

وجود 13 هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور/ بهره‌برداری رسمی از راه‌آهن قزوین-رشت در تابستان 97

معاون وزیر راه و شهرسازی اولویت کنونی کشور را توسعه شبکه ریلی و مسیر ریلی موجود در کشور را 13 هزار کیلومتر دانست و گفت: حدود سه‌هزار و 410 کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام بوده و پنج‌هزار کیلومتر مسیر ریلی نیز در دست مطالعه است که با جدیت از سوی مجلس و هیأت‌دولت پیگیری می‌شود.
وجود 13 هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور/ بهره‌برداری رسمی از راه‌آهن قزوین-رشت در تابستان 97

View more posts from this author