وجود 150 سایت اسکان عشایر در کشور

وجود 150 سایت اسکان عشایر در کشور
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: در سطح کشور بیش از 150 سایت برای اسکان عشایر وجود دارد و بنابراین عشایر نباید در مجاورت شهرها اسکان داده شوند.

وجود 150 سایت اسکان عشایر در کشور

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: در سطح کشور بیش از 150 سایت برای اسکان عشایر وجود دارد و بنابراین عشایر نباید در مجاورت شهرها اسکان داده شوند.
وجود 150 سایت اسکان عشایر در کشور

خرید بک لینک

car

View more posts from this author