وجود 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها

وجود 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها
مدیر صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور گفت: 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوق‌ها 889 میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها 38 میلیارد تومان است.

وجود 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها

مدیر صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور گفت: 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوق‌ها 889 میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها 38 میلیارد تومان است.
وجود 32 صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان‌ها

View more posts from this author