وجود 34 میلیون مشترک برق در کشور/ توانیر حدود 18 هزار میلیارد تومان سالانه درآمد دارد

وجود 34 میلیون مشترک برق در کشور/ توانیر حدود 18 هزار میلیارد تومان سالانه درآمد دارد
نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هر کیلووات برق پیش از واگذاری معمولاً چهار تومان بیشتر برای دولت هزینه نداشت اما اکنون‌ که واگذار شده است 40 تومان تفاوت قیمت برای دولت دارد.

وجود 34 میلیون مشترک برق در کشور/ توانیر حدود 18 هزار میلیارد تومان سالانه درآمد دارد

نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هر کیلووات برق پیش از واگذاری معمولاً چهار تومان بیشتر برای دولت هزینه نداشت اما اکنون‌ که واگذار شده است 40 تومان تفاوت قیمت برای دولت دارد.
وجود 34 میلیون مشترک برق در کشور/ توانیر حدود 18 هزار میلیارد تومان سالانه درآمد دارد

View more posts from this author