وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور / پذیرش دانشجو از سایر کشورها

وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور / پذیرش دانشجو از سایر کشورها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور به منظور ارتباط با صنعت و ایجاد ثروت‌آفرینی، گفت: پذیرش دانشجو از دیگر کشورها از برنامه‌های وزارت علوم است.

وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور / پذیرش دانشجو از سایر کشورها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور به منظور ارتباط با صنعت و ایجاد ثروت‌آفرینی، گفت: پذیرش دانشجو از دیگر کشورها از برنامه‌های وزارت علوم است.
وجود 42 پارک علم و فناوری در کشور / پذیرش دانشجو از سایر کشورها
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

View more posts from this author