وجود 4800 هکتار بافت فرسوده در مازندران

وجود 4800 هکتار بافت فرسوده در مازندران
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی مازندران گفت: مازندران براساس مطالعات انجام گرفته در 38 شهر، دارای 4 هزار و 800 هکتار بافت فرسوده است.

وجود 4800 هکتار بافت فرسوده در مازندران

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی مازندران گفت: مازندران براساس مطالعات انجام گرفته در 38 شهر، دارای 4 هزار و 800 هکتار بافت فرسوده است.
وجود 4800 هکتار بافت فرسوده در مازندران

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author