وحدت کلمه و حاکمیت ارزش‌های اسلام 2 رکن مهم در تداوم انقلاب اسلامی است

وحدت کلمه و حاکمیت ارزش‌های اسلام 2 رکن مهم در تداوم انقلاب اسلامی است
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: انگیزه الهی در حاکمیت ارزش‌های اسلام و وحدت کلمه، رمز پیروزی و همچنین تداوم انقلاب اسلامی است.

وحدت کلمه و حاکمیت ارزش‌های اسلام 2 رکن مهم در تداوم انقلاب اسلامی است

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: انگیزه الهی در حاکمیت ارزش‌های اسلام و وحدت کلمه، رمز پیروزی و همچنین تداوم انقلاب اسلامی است.
وحدت کلمه و حاکمیت ارزش‌های اسلام 2 رکن مهم در تداوم انقلاب اسلامی است

View more posts from this author