ورزش جانبازان دارای بودجه پایدار است/ نگران نیستیم

ورزش جانبازان دارای بودجه پایدار است/ نگران نیستیم
رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: ورزش جانبازان و معلولان دارای ردیف بوجه پایدار و مشخص است.

ورزش جانبازان دارای بودجه پایدار است/ نگران نیستیم

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: ورزش جانبازان و معلولان دارای ردیف بوجه پایدار و مشخص است.
ورزش جانبازان دارای بودجه پایدار است/ نگران نیستیم

View more posts from this author