ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال 97

ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال 97
مدیر اداره میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری خواف از ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال جدید خبر داد.

ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال 97

مدیر اداره میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری خواف از ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال جدید خبر داد.
ورود اولین گروه از گردشگران اروپایی به خواف در سال 97

View more posts from this author