ورود بیش از ۱۱.۹ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

ورود بیش از ۱۱.۹ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۱۱ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۶۹ نفر به استان از روز ۲۵ اسفند سال گذشته تا یازدهم فروردین‌ماه سال جاری خبر داد.

ورود بیش از ۱۱.۹ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۱۱ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۶۹ نفر به استان از روز ۲۵ اسفند سال گذشته تا یازدهم فروردین‌ماه سال جاری خبر داد.
ورود بیش از ۱۱.۹ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

View more posts from this author