ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه است

ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه است
عضو انجمن ورزش‌های هوایی کشور گفت: ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه زیاد بین 25 تا 40 میلیون تومان مواجه هستیم.

ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه است

عضو انجمن ورزش‌های هوایی کشور گفت: ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه زیاد بین 25 تا 40 میلیون تومان مواجه هستیم.
ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه است

فروش بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author