ورود حدود 12 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

ورود حدود 12 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 11 میلیون و 987 هزار و 569 نفر به استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا یازدهم فروردین ماه سال جاری خبر داد.

ورود حدود 12 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 11 میلیون و 987 هزار و 569 نفر به استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا یازدهم فروردین ماه سال جاری خبر داد.
ورود حدود 12 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

View more posts from this author