ورود 144 میلیارد تومان خسارت ناشی از وقوع سیل به گلستان/ خسارت سیل امروز انباشتی از عدم جبران خسارت سیل‌های گذشته است

ورود 144 میلیارد تومان خسارت ناشی از وقوع سیل به گلستان/ خسارت سیل امروز انباشتی از عدم جبران خسارت سیل‌های گذشته است
جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان گفت: خسارات سیل امروز ناشی از انباشت خسارت‌های سیل‌های گذشته است و چون نتوانستیم خسارت سیل‌های گذشته را جبران کنیم امروز شاهد این خسارات و این حوادث در استان گلستان هستیم.

ورود 144 میلیارد تومان خسارت ناشی از وقوع سیل به گلستان/ خسارت سیل امروز انباشتی از عدم جبران خسارت سیل‌های گذشته است

جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان گفت: خسارات سیل امروز ناشی از انباشت خسارت‌های سیل‌های گذشته است و چون نتوانستیم خسارت سیل‌های گذشته را جبران کنیم امروز شاهد این خسارات و این حوادث در استان گلستان هستیم.
ورود 144 میلیارد تومان خسارت ناشی از وقوع سیل به گلستان/ خسارت سیل امروز انباشتی از عدم جبران خسارت سیل‌های گذشته است

View more posts from this author