ورود 7 میلیون و 300 هزار زائر و مسافر به خراسان رضوی در تعطیلات نوروزی

ورود 7 میلیون و 300 هزار زائر و مسافر به خراسان رضوی در تعطیلات نوروزی
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 7 میلیون و 297 هزار و 178 نفر به استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا پنجم فروردین ماه سال جاری خبر داد.

ورود 7 میلیون و 300 هزار زائر و مسافر به خراسان رضوی در تعطیلات نوروزی

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 7 میلیون و 297 هزار و 178 نفر به استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا پنجم فروردین ماه سال جاری خبر داد.
ورود 7 میلیون و 300 هزار زائر و مسافر به خراسان رضوی در تعطیلات نوروزی

View more posts from this author