ورود 8 میلیون مسافر نوروزی به قم

ورود 8 میلیون مسافر نوروزی به قم
فرماندار قم گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون حدود 8 میلیون مسافر وارد شهر قم شدند.

ورود 8 میلیون مسافر نوروزی به قم

فرماندار قم گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون حدود 8 میلیون مسافر وارد شهر قم شدند.
ورود 8 میلیون مسافر نوروزی به قم

View more posts from this author