وزارت بهداشت و دادستان نظام پزشکی در صف اول شاکیان مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز

وزارت بهداشت و دادستان نظام پزشکی در صف اول شاکیان مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز گفت: دادستان نظام پزشکی می‌تواند رأساً اقدام و علیه این مراکز اعلام جرم کند و همچنین بازرس وزارت بهداشت از محل بازرسی و پرونده تشکیل دهد.

وزارت بهداشت و دادستان نظام پزشکی در صف اول شاکیان مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز گفت: دادستان نظام پزشکی می‌تواند رأساً اقدام و علیه این مراکز اعلام جرم کند و همچنین بازرس وزارت بهداشت از محل بازرسی و پرونده تشکیل دهد.
وزارت بهداشت و دادستان نظام پزشکی در صف اول شاکیان مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز

View more posts from this author