وزارت جهاد کشاورزی در حق استان اردبیل اجحاف کرده است

وزارت جهاد کشاورزی در حق استان اردبیل اجحاف کرده است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: بزرگترین نقد ما به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی عدم توجه به توسعه سیستم آبیاری نوین در سطح استان اردبیل است.

وزارت جهاد کشاورزی در حق استان اردبیل اجحاف کرده است

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: بزرگترین نقد ما به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی عدم توجه به توسعه سیستم آبیاری نوین در سطح استان اردبیل است.
وزارت جهاد کشاورزی در حق استان اردبیل اجحاف کرده است

View more posts from this author