وزارت راه و شهرسازی ناوگان هوایی را نوسازی کند/ لزوم برنامه‌ریزی دولت در صنعت گردشگری

وزارت راه و شهرسازی ناوگان هوایی را نوسازی کند/ لزوم برنامه‌ریزی دولت در صنعت گردشگری
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید ناوگان هوایی را نوسازی کرده و بیشتر نقاط کشور را به خطوط ریلی متصل کند.

وزارت راه و شهرسازی ناوگان هوایی را نوسازی کند/ لزوم برنامه‌ریزی دولت در صنعت گردشگری

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید ناوگان هوایی را نوسازی کرده و بیشتر نقاط کشور را به خطوط ریلی متصل کند.
وزارت راه و شهرسازی ناوگان هوایی را نوسازی کند/ لزوم برنامه‌ریزی دولت در صنعت گردشگری

View more posts from this author