وزارت نیرو دستورالعمل ممنوعیت کشت برنج را اعلام نکرده است/ سازمان آب و برق با برنج‌کاران خوزستانی قرارداد نمی‌بندد

وزارت نیرو دستورالعمل ممنوعیت کشت برنج را اعلام نکرده است/ سازمان آب و برق با برنج‌کاران خوزستانی قرارداد نمی‌بندد
معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: تاکنون دستور‌العملی از وزارت نیرو در خصوص ممنوعیت کشت برنج دریافت نکردیم اما سیاستی اتخاذ شده که در آینده چگونه باید با کاشت برنج در استان‌ها برخورد شود.

وزارت نیرو دستورالعمل ممنوعیت کشت برنج را اعلام نکرده است/ سازمان آب و برق با برنج‌کاران خوزستانی قرارداد نمی‌بندد

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: تاکنون دستور‌العملی از وزارت نیرو در خصوص ممنوعیت کشت برنج دریافت نکردیم اما سیاستی اتخاذ شده که در آینده چگونه باید با کاشت برنج در استان‌ها برخورد شود.
وزارت نیرو دستورالعمل ممنوعیت کشت برنج را اعلام نکرده است/ سازمان آب و برق با برنج‌کاران خوزستانی قرارداد نمی‌بندد

View more posts from this author