وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد

وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد
نماینده مردم خرمشهر در مجلس با اشاره به عدم پاسخگویی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، گفت: وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد.

وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد

نماینده مردم خرمشهر در مجلس با اشاره به عدم پاسخگویی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، گفت: وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد.
وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان را به مدیری پاسخگو بسپارد

View more posts from this author