وزارت نیرو هزینه‌های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است

وزارت نیرو هزینه‌های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران کمبود آب در منطقه سنگان خواف، رفع این بحران را با کمک وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب خراسان برشمرد و گفت: وزارت نیرو هزینه های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است.

وزارت نیرو هزینه‌های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران کمبود آب در منطقه سنگان خواف، رفع این بحران را با کمک وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب خراسان برشمرد و گفت: وزارت نیرو هزینه های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است.
وزارت نیرو هزینه‌های انتقال آب به سنگان را پذیرفته است

View more posts from this author