وزارت ورزش به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند/ ضرورت توجه به اقتصاد ورزشی

وزارت ورزش به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند/ ضرورت توجه به اقتصاد ورزشی
عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: متاسفانه بعضا اخباری مبنی بر وجود دلالی و فساد در بحث باشگاه‌هایی که محل درآمد هستند، به گوش می‌رسد که وزارت ورزش باید رفع شبهه کرده و با جدیت به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند.

وزارت ورزش به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند/ ضرورت توجه به اقتصاد ورزشی

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: متاسفانه بعضا اخباری مبنی بر وجود دلالی و فساد در بحث باشگاه‌هایی که محل درآمد هستند، به گوش می‌رسد که وزارت ورزش باید رفع شبهه کرده و با جدیت به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند.
وزارت ورزش به بحث پاکسازی ورزش از هرگونه فساد ورود کند/ ضرورت توجه به اقتصاد ورزشی

View more posts from this author