وزرای کار و کشاورزی باید 5 سال پیش استیضاح می‌شدند/ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد

وزرای کار و کشاورزی باید 5 سال پیش استیضاح می‌شدند/ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد
یک اقتصاددان گفت: وزرای کار و کشاورزی باید پنج سال پیش استیضاح می‌شدند؛ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد و کارها به صورت روزمره در این وزارتخانه‌ها پیش می‌رود.

وزرای کار و کشاورزی باید 5 سال پیش استیضاح می‌شدند/ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد

یک اقتصاددان گفت: وزرای کار و کشاورزی باید پنج سال پیش استیضاح می‌شدند؛ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد و کارها به صورت روزمره در این وزارتخانه‌ها پیش می‌رود.
وزرای کار و کشاورزی باید 5 سال پیش استیضاح می‌شدند/ جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد

View more posts from this author