وزنه‌بردار قمی قهرمان کشور شد/ ناظم‌الرعایا قوی‌ترین مرد ایران

وزنه‌بردار قمی قهرمان کشور شد/ ناظم‌الرعایا قوی‌ترین مرد ایران
وزنه‌بردار قمی بالاتر از تمام رقبای خود به مقام نخست و عنوان قهرمانی پیکارهای دسته سنگین‌وزن وزنه‌برداری قهرمانی کشور دست یافت.

وزنه‌بردار قمی قهرمان کشور شد/ ناظم‌الرعایا قوی‌ترین مرد ایران

وزنه‌بردار قمی بالاتر از تمام رقبای خود به مقام نخست و عنوان قهرمانی پیکارهای دسته سنگین‌وزن وزنه‌برداری قهرمانی کشور دست یافت.
وزنه‌بردار قمی قهرمان کشور شد/ ناظم‌الرعایا قوی‌ترین مرد ایران

View more posts from this author