وزیر اقتصاد افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد

وزیر اقتصاد افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد
وزیر اقتصاد افغانستان به همراه هیأت بلند پایه تجاری ـ اقتصادی از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد.

وزیر اقتصاد افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد

وزیر اقتصاد افغانستان به همراه هیأت بلند پایه تجاری ـ اقتصادی از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد.
وزیر اقتصاد افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد

فروش بک لینک

موسیقی

View more posts from this author