وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم / اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند

وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم / اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت: برای پیگیری حقوق مردم گاوبندی در جهت انتزاع این روستاها، روز یکشنبه وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم چراکه اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند.

وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم / اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت: برای پیگیری حقوق مردم گاوبندی در جهت انتزاع این روستاها، روز یکشنبه وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم چراکه اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند.
وزیر کشور را جهت پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم / اتحاد دیرینه مردم دو استان هرمزگان و فارس را خدشه‌دار می‌کنند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author