وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود
وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک زندگی مردم را فلج کرده است.

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک زندگی مردم را فلج کرده است.
وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

View more posts from this author