وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود/ هدفم در سال جدید تصاحب رنکینگ 400 دنیاست

وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود/ هدفم در سال جدید تصاحب رنکینگ 400 دنیاست
عضو تیم ملی تنیس گفت: وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود و تنیس اصفهان که اصلاً در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.

وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود/ هدفم در سال جدید تصاحب رنکینگ 400 دنیاست

عضو تیم ملی تنیس گفت: وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود و تنیس اصفهان که اصلاً در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.
وضعیت تنیس کشور در سال 96 خوب نبود/ هدفم در سال جدید تصاحب رنکینگ 400 دنیاست

View more posts from this author