وضعیت سقوط هواپیما‌ در ابهام کامل است/ منتظر گزارش ستاد بررسی سوانح هستیم

وضعیت سقوط هواپیما‌ در ابهام کامل است/ منتظر گزارش ستاد بررسی سوانح هستیم
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا این لحظه وضعیت سقوط هواپیمای تهران – یاسوج در ابهام کامل است.

وضعیت سقوط هواپیما‌ در ابهام کامل است/ منتظر گزارش ستاد بررسی سوانح هستیم

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا این لحظه وضعیت سقوط هواپیمای تهران – یاسوج در ابهام کامل است.
وضعیت سقوط هواپیما‌ در ابهام کامل است/ منتظر گزارش ستاد بررسی سوانح هستیم

View more posts from this author