وضعیت شهرسازی و حمل و نقل بندرعباس ساماندهی می‌شود

وضعیت شهرسازی و حمل و نقل بندرعباس ساماندهی می‌شود
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: وضعیت شهرسازی و حمل و نقل شهر بندرعباس ساماندهی می‌شود.

وضعیت شهرسازی و حمل و نقل بندرعباس ساماندهی می‌شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: وضعیت شهرسازی و حمل و نقل شهر بندرعباس ساماندهی می‌شود.
وضعیت شهرسازی و حمل و نقل بندرعباس ساماندهی می‌شود

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author