وضعیت کارخانه «سیمان خمسه» ایجرود مطلوب نیست

وضعیت کارخانه «سیمان خمسه» ایجرود مطلوب نیست
فرماندار ایجرود با اشاره به اشباع بازار سیمان و رقابت شدید بین تولیدکنندگان این محصول، گفت: وضعیت کارخانه سیمان خمسه شهرستان ایجرود مطلوب نیست.

وضعیت کارخانه «سیمان خمسه» ایجرود مطلوب نیست

فرماندار ایجرود با اشاره به اشباع بازار سیمان و رقابت شدید بین تولیدکنندگان این محصول، گفت: وضعیت کارخانه سیمان خمسه شهرستان ایجرود مطلوب نیست.
وضعیت کارخانه «سیمان خمسه» ایجرود مطلوب نیست

خرید بک لینک

فانتزی

View more posts from this author