وضعیت کمک چند میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه مشخص شود

وضعیت کمک چند میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه مشخص شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: میلیاردها دلار کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و اشخاص حقیقی که به منظور احیای دریاچه ارومیه به دولت پرداخت شده باید مشخص شود که در چه محلی صرف شده است.

وضعیت کمک چند میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه مشخص شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: میلیاردها دلار کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و اشخاص حقیقی که به منظور احیای دریاچه ارومیه به دولت پرداخت شده باید مشخص شود که در چه محلی صرف شده است.
وضعیت کمک چند میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه مشخص شود

View more posts from this author