وعده چهار بانده کردن جاده بهشهرـ امیرآباد 7 ساله شد/ جاده مرگی که قرار نیست درست شود

وعده چهار بانده کردن جاده بهشهرـ امیرآباد 7 ساله شد/ جاده مرگی که قرار نیست درست شود
بیش از 7 سال از وعده چهار بانده شدن جاده ترانزیتی بهشهر به امیرآباد می‌گذرد اما هنوز تکمیل نشده است و در حد حرف باقی مانده است.

وعده چهار بانده کردن جاده بهشهرـ امیرآباد 7 ساله شد/ جاده مرگی که قرار نیست درست شود

بیش از 7 سال از وعده چهار بانده شدن جاده ترانزیتی بهشهر به امیرآباد می‌گذرد اما هنوز تکمیل نشده است و در حد حرف باقی مانده است.
وعده چهار بانده کردن جاده بهشهرـ امیرآباد 7 ساله شد/ جاده مرگی که قرار نیست درست شود

View more posts from this author