وقتی سازمان متولی ورزش درآمدزایی را بر همه‌چیز ترجیح می‌دهد

وقتی سازمان متولی ورزش درآمدزایی را بر همه‌چیز ترجیح می‌دهد
موج نارضایتی ورزشی‌ها و مردم از اقدام غیراخلاقی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نصب بنری روی بنر ورزشی در مرکز شهر به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها کشیده شد.

وقتی سازمان متولی ورزش درآمدزایی را بر همه‌چیز ترجیح می‌دهد

موج نارضایتی ورزشی‌ها و مردم از اقدام غیراخلاقی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نصب بنری روی بنر ورزشی در مرکز شهر به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها کشیده شد.
وقتی سازمان متولی ورزش درآمدزایی را بر همه‌چیز ترجیح می‌دهد

ابزار رسانه

View more posts from this author