وقتی پای بیمه و پرداخت خسارت به کشاورزان همیشه می‌لنگد

وقتی پای بیمه و پرداخت خسارت به کشاورزان همیشه می‌لنگد
هنوز خسارت برف دو سال گذشته به کشاورزان مازندرانی پرداخت نشده و کشاورزان همچنان شاهد آثار این خسارت هستند.

وقتی پای بیمه و پرداخت خسارت به کشاورزان همیشه می‌لنگد

هنوز خسارت برف دو سال گذشته به کشاورزان مازندرانی پرداخت نشده و کشاورزان همچنان شاهد آثار این خسارت هستند.
وقتی پای بیمه و پرداخت خسارت به کشاورزان همیشه می‌لنگد

View more posts from this author