وقتی چوب‌ها هم به عشق شهدا نقش هنر می‌خورند

وقتی چوب‌ها هم به عشق شهدا نقش هنر می‌خورند
50 متر بیشتر ندارد اما بی‌شک تاریخ بلندی را در خود جای داده است؛ حرف بر سر یک کارگاه کوچک منبت در ملایر است با جوانی خوش‌ذوق و در و دیواری پر از عکس شهید.

وقتی چوب‌ها هم به عشق شهدا نقش هنر می‌خورند

50 متر بیشتر ندارد اما بی‌شک تاریخ بلندی را در خود جای داده است؛ حرف بر سر یک کارگاه کوچک منبت در ملایر است با جوانی خوش‌ذوق و در و دیواری پر از عکس شهید.
وقتی چوب‌ها هم به عشق شهدا نقش هنر می‌خورند

View more posts from this author