وقت آن است که دولت دیپلماسی لبخند را کنار بگذارد

وقت آن است که دولت دیپلماسی لبخند را کنار بگذارد
امام جمعه فاریاب گفت: دیگر دوران دیپلماسی لبخند به پایان رسیده و وقت آن است که دولت تدبیر و امید کمی جدی‎تر باشد.

وقت آن است که دولت دیپلماسی لبخند را کنار بگذارد

امام جمعه فاریاب گفت: دیگر دوران دیپلماسی لبخند به پایان رسیده و وقت آن است که دولت تدبیر و امید کمی جدی‎تر باشد.
وقت آن است که دولت دیپلماسی لبخند را کنار بگذارد

تلگرام

View more posts from this author