ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی‌ مبنای کابینه جدید قرار گیرد

ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی‌ مبنای کابینه جدید قرار گیرد
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهوری در انتخاب کابینه جدید، دو عامل ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی را مبنا قرار دهد.

ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی‌ مبنای کابینه جدید قرار گیرد

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهوری در انتخاب کابینه جدید، دو عامل ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی را مبنا قرار دهد.
ولایت‌مداری و نگاه فراجناحی‌ مبنای کابینه جدید قرار گیرد

View more posts from this author