پاس و درس بزرگ از اشتباهات گذشته

پاس و درس بزرگ از اشتباهات گذشته
پاس از فصل بعد باید از لیگ دسته سوم شروع کند و این همان چیزی است که منتقدان انتقال قهرمان آسیا (شروع از لیگ‌های پایین و رسیدن به لیگ برتر) از سال 86 به آن تأکید داشتند.

پاس و درس بزرگ از اشتباهات گذشته

پاس از فصل بعد باید از لیگ دسته سوم شروع کند و این همان چیزی است که منتقدان انتقال قهرمان آسیا (شروع از لیگ‌های پایین و رسیدن به لیگ برتر) از سال 86 به آن تأکید داشتند.
پاس و درس بزرگ از اشتباهات گذشته

View more posts from this author