پالایشگاه نفت پرچین در مرحله پایانی اخذ مجوز است

پالایشگاه نفت پرچین در مرحله پایانی اخذ مجوز است
فرماندار گرمی مغان گفت: پالایشگاه نفت پرچین در این شهرستان در مرحله پایانی اخذ مجوز سوپاپ نفت از کشور آذربایجان است.

پالایشگاه نفت پرچین در مرحله پایانی اخذ مجوز است

فرماندار گرمی مغان گفت: پالایشگاه نفت پرچین در این شهرستان در مرحله پایانی اخذ مجوز سوپاپ نفت از کشور آذربایجان است.
پالایشگاه نفت پرچین در مرحله پایانی اخذ مجوز است

View more posts from this author