پاک‌سازی حریم راه‌های ارتباطی تنکابن

پاک‌سازی حریم راه‌های ارتباطی تنکابن
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن از اجرای عملیات پاک‌سازی و زیباسازی حریم راه‌های ارتباطی این شهرستان با هدف ارتقای ضریب ایمنی خبر داد.

پاک‌سازی حریم راه‌های ارتباطی تنکابن

رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن از اجرای عملیات پاک‌سازی و زیباسازی حریم راه‌های ارتباطی این شهرستان با هدف ارتقای ضریب ایمنی خبر داد.
پاک‌سازی حریم راه‌های ارتباطی تنکابن

مدرسه

View more posts from this author