پایان اعتصاب بازیکنان پدیده/ شاگردان مهاجری بعد از 3 روز تمرین کردند!

پایان اعتصاب بازیکنان پدیده/ شاگردان مهاجری بعد از 3 روز تمرین کردند!
تمرینات تیم فوتبال پدیده خراسان پس از 3 روز تعطیلی امروز از سر گرفته شد.

پایان اعتصاب بازیکنان پدیده/ شاگردان مهاجری بعد از 3 روز تمرین کردند!

تمرینات تیم فوتبال پدیده خراسان پس از 3 روز تعطیلی امروز از سر گرفته شد.
پایان اعتصاب بازیکنان پدیده/ شاگردان مهاجری بعد از 3 روز تمرین کردند!

View more posts from this author