پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه تقویت شود/ ری متحمل مشکلات سرازیر شده تهران است

پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه تقویت شود/ ری متحمل مشکلات سرازیر شده تهران است
دبیر جامعه کارگران اسلامی کل کشور گفت: پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه باید تقویت شود.

پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه تقویت شود/ ری متحمل مشکلات سرازیر شده تهران است

دبیر جامعه کارگران اسلامی کل کشور گفت: پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه باید تقویت شود.
پایه‌های اقتصادی شهرستان ری در راستای توسعه تقویت شود/ ری متحمل مشکلات سرازیر شده تهران است

View more posts from this author