پذیرش 26 هزار نفر روز در ستاد اسکان ناحیه یک

پذیرش 26 هزار نفر روز در ستاد اسکان ناحیه یک
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس از پذیرش 26 هزار و 308 نفر روز از خانواده‌های فرهنگی تاکنون در ستاد اسکان این ناحیه آموزشی خبر داد.

پذیرش 26 هزار نفر روز در ستاد اسکان ناحیه یک

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس از پذیرش 26 هزار و 308 نفر روز از خانواده‌های فرهنگی تاکنون در ستاد اسکان این ناحیه آموزشی خبر داد.
پذیرش 26 هزار نفر روز در ستاد اسکان ناحیه یک

خبرگذاری اصفحان

لردگان

View more posts from this author